- نام و نام خانوادگی: فائزه نجاتی

- رشته تحصیلی : مهندسی عمران - زلزله

- مدرک تحصیلی : دکترا مهندسی عمران

- آدرس الکترونیکی : Nejati@Aihe.ac.ir